جان لنون می گوید:
پنج سالم که بود، مادرم به من گوشزد می کرد که شادی کلید زندگیست. وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسدند: 
بزرگ که شدی، می خواهی چه کاره شوی؟
من پاسخ دادم می خواهم خوشحال شوم.
آن ها به من گفتند که مفهوم پرسش را متوجه نشده ام.
من به آن ها گفتم: این شما هستید که مفهوم زندگی را متوجه نشده اید