می‌نویسی تا استعدادتو نمایش بدی یا چیزی رو که توی قلبته بیان کنی؟