درد تنهایی کشیدن مثل کشیدن خط‌های رنگی روی کاغذ سفید، شاهکاری می‌سازد به نام دیوانگی و من این شاهکار را به قیمت همه فصل‌های قشنگ زندگی‌ام خریده‌ام.

تو  هر چه  می‌خواهی  مرا بخوان
                                            دیوانه
                                             خودخواه
                                               بی احساس
                                                               نمی فروشم!