سلام به شب، سلام به تاریکی که از روزهای آفتابی روشن‌تر است.