آیا پشیمانی از اشتباه و گناه بخاطر ترس از عذاب آخرت مورد نظر است؛‌ یا به علت فهم و ادراک؟