در برخی از دوران زندگی، تجربه های شگرفی داشتم که چیزی جز طعم و خاطره‌ی محو، از آن چیزی نمانده است. این طعم خاطره به طوری مات و کمرنگ شده که گویی یک افسانه بوده است. 
انگار نه انگار که واقعی بوده و واقعا رخ داده بود.