حسی دارم شبیه به اصحاب کهف. دلم می خواهد در گوشه‌ای تنها بنشینم و از خدا بخواهم عاقبتی شبیه به آنها داشته باشم. از این زندگی و مال پرستی خسته شدم.