ازدواج یعنی کسی رو به زندگی خودت وارد و نزدیک کنی که مثل دیگران تو را نمی‌فهمد و مثل دیگران از تو دور است.