من دلخورم. 

من از آدمها دلخورم که هم از تنهایی گله می‌کنند و هم خود تنها علت تنهایی هستند. 

ما انسانها چقدر تنها هستیم در کنار یکدیگر...