""ما خوبیم. ما خیلی خوبیم...، فقط ما خوبیم!""
این‌ها جمله‌هایی هستند که به عناوین مختلف در بطن مجموع برنامه‌های صدا و سیما، هرروزه در این سی‌ونه سال پخش شده و می‌شود.