لعنت به کسانی که تعریف ارزشمند بودن آدم ها را به پول و مدرک تحصیلی بنا کرده اند. و نه انسانیت و آدم بودن.