من در خیال بی‌نهایت خود نمی‌گنجم؛
بدون آن هم زنده نمی‌مانم.
همانند ماهی در نهر آب هستم که اگر از آن به خشکی بیافتم می‌میرم.
من در وجود احساس خودم زنده هستم.
بدون احساس خود، مرده‌ای بیش نیستم.
همچون ماهی‌ احساسِ آب