یرای هم ناشناس بودیم. تنها مشخصاتی که از هم داشتیم آدرس ایمیل بود. و تنها قرارمان این بود برای یکدیگر نامه ارسال کنیم و هرچه بخواهیم در آن بنویسیم. چون غریبه بودیم با خیال راحت می‌نوشتیم. امشب ایمیل دیگری فرستادم و با کمال تعجب دیدم که طرف آدرس ایمیل خود را حذف کرده. چون ایمیلم برگشت خورد. 
واقعا نمی‌دانم چرا؟ ناراحت شدم. علتش چه بود؟ چون توافق کرده بودیم که بنویسیم و بدون قضاوت ایمیل‌ها را بخوانیم و هرچه خواستیم بنویسیم.