اسارت به میله‌های دور جسمت نیست؛
به حصارهای دُورِ تفکرت است.