عشق و اعتماد کامل به خداوند تاثیری شگرف بر وجود و زندگی‌تات خواهد گذاشت. طوری که کاملا مبهوت‌تان می‌کند.
اگر بخواهید سایه خود را ببینید باید از تاریکی بیرون آمده و در معرض نور قرار بگیرید.