هنگامی که آگاهی به بیرون هدایت می‌‌شود، ذهن و جهان پدید می آید. و هنگامی که این آگاهی به درون هدایت می‌شود، مبدا خویش را درک می‌کند و به خانه‌اش، درونِ آن نامتجلی باز می‌گردد.


تمرین نیروی حال | اکهارت تول