سرآغاز رهایی آن هنگام است که درک کنی تو فکر کننده نیستی. همین که به تماشای فکرکننده می‌نشینی، سطح بالاتری از آگاهی فعال می‌شود. آنگاه کم‌کم پی می‌بری‌‌ که ورای فکر گستره‌ی وسیعی از شعور وجود دارد و فکر تنها بخش کوچکی از آن شعور است.

همچنین درمیابی تمام چیزهای به راستی مهم، مانند زیبایی عشق آفرینش شادی و آرامش درونی، جایی ورایِ ذهن طلوع می‌کند؛ آرام‌آرام بیدار می‌شوی.


تمرین نیروی حال | اکهارت تول