یاد آن آخرِ هفته‌ها بخیر، حتی روزهایِ انتظار؛ 
روزهای شنبه تا چهارشنبه، مثل بنایِ یادبودی جاودانه از جا تکان نمی‌خوردند.