در فیلم Her آن موجود مجازی عشق را عمیق‌تر از انسانها درک می‌کرد. و احساسات ناشی از عشق را بهتر از ما با کلمات توصیف و اجرا می‌‌کرد. زیرا فاقد وجود مادی بود. دور از امیال و خواسته‌های تن و ذهن.

عشق نیاز به شعور و درکی عمیق دارد. برای بقاء یک عشق باید مراقبت کرد. برای نگهداری و پرورش عشق باید یک جای خاص را برای آن در وجودمان لحاظ کنیم. باید از دیگر چیزها دور نگه داشته شود تا آلوده نشود. چیزهایی همچون نیازهای مادی و جسمی و دیگر خواسته‌ها. و به همین علت است که نیاز به شعور و درکی عمیق دارد.